Estudis espanyols al LFB

ESTUDIS ESPANYOLS AL LFB

Segons la llei espanyola, el Liceu Francès de Barcelona és una institució estrangera que acull alumnes espanyols, francesos o estrangers que poden incorporar-se a l’educació espanyola en qualsevol moment durant la seva escolarització o al final d’aquesta. Per aquest motiu, el Liceu Francès de Barcelona, seguint els programes dels acords culturals franco-espanyols, ofereix cursos de llengua i cultura espanyola així com cursos de llengua i literatura catalana, llengua de la comunitat autònoma.

 

Ambdós ensenyaments s’imparteixen en tots els nivells, des de la Maternelle fins a la Terminale, per professors espanyols amb titulacions espanyoles, cosa que permet als nostres alumnes un millor domini de les llengües.

 

A més, els estudis espanyols permeten obtenir els graus de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), al final de seconde, i el títol de Batxillerat, després d’obtenir el Bac.

Ensenyaments

 

École maternelle

Els ensenyaments d’espanyol i de català s’incorporen a l’aprenentatge a un ritme de 3h o 4h a la setmana segons els nivells i són impartits per professors espanyols, amb titulacions espanyoles, que treballen en estreta col·laboració amb els tutors de classe. Els nens francesos o estrangers que no parlen espanyol reben un acolliment lingüístic per facilitar la seva integració.

 

École élémentaire

Els ensenyaments d’espanyol i de català s’incorporen a l’aprenentatge a un ritme de 4 hores setmanals. Durant el seu primer any al Liceu Francès de Barcelona i per facilitar la seva adaptació al context local, els nens francesos o estrangers acabats d’arribar reben un acolliment en llengua espanyola. Durant aquest primer any estan exempts de classes de català. A partir del segon any a Barcelona, s’incorporen a les classes d’espanyol i reben un acolliment lingüístic en català durant un curs escolar.

 

A cadascun dels nivells del cycle 3, el professor tracta en espanyol alguns punts de la història i la geografia d’Espanya que es corresponen als programes d’Història i Geografia treballats en francès.

 

El collège

Tant l’ensenyament de la llengua i la literatura espanyoles com l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes s’incorporen al currículum del collège a un ritme de 3 hores setmanals en cada cas. Ambdós ensenyaments van molt més enllà dels continguts d’una LV1 a França. Segueixen els programes oficials espanyols i són impartits per professors espanyols, amb titulacions espanyoles, cosa que permet als nostres alumnes un millor domini de la llengua i la validació dels seus estudis en el sistema espanyol. D’altra banda, harmonitzem la metodologia, les pràctiques i els continguts amb els professors de francès.

 

Iniciació a l’espanyol: els alumnes francesos o estrangers que no parlen espanyol reben classes d’Iniciació (Espagnol Langue Vivante) a un ritme de 3h per setmana durant un màxim de dos anys escolars, abans d’incorporar-se al curs normal. Els alumnes es reparteixen segons els seus coneixements en els nivells A1/A2 o A2/B1 (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER).

 

Iniciació al català: els alumnes francesos o estrangers que no parlen català reben classes d’Iniciació (Catalan Langue Vivante) a un ritme de 3h per setmana durant un màxim de dos anys, abans d’incorporar-se al curs normal. Els estudiants es reparteixen segons el seus coneixements en els nivells A1/A2 o nivell A2/B1 (MCER).

 

Derogació de català: es pot sol·licitar una exempció en casos molt específics en què les famílies només haurien de residir a Barcelona durant un o dos anys. Els pares han de fer la sol·licitud de derogació per escrit i alliberar l’escola de l’obligació d’emetre un certificat de validació d’estudis per incorporar-se al sistema educatiu espanyol. No obstant això, quan un alumne ha començat a estudiar català, aquest ensenyament esdevé obligatori.

 

L’ensenyament d’Història i Geografia segueix al collège el que s’anomenen programes intégrés: els programes oficials francesos, completats amb certs punts de la Història i la Geografia d’Espanya. És impartit per professors francesos, en francès, i per professors espanyols, en espanyol, a un ritme de 2 hores setmanals en cada llengua (el que suposa un total de 4 hores setmanals per a aquesta assignatura). Els dos professors harmonitzen el treball i l’avaluació de l’alumne es fa de forma conjunta.

 

 

El Lycée

L’ensenyament de llengua espanyola i literatura s’incorpora al currículum del lycée amb:

 • 3h setmanals a 2nde + 1h d’acompanyament personalitzat
 • 3h setmanals a 1ère i Terminale + 1h a la Série littéraire (L)

L’ensenyament de llengua catalana i la literatura s’incorpora al currículum del lycée amb:

 • 3h setmanals a 2nde
 • 2h setmanals a 1ère i Terminale.

Els ensenyaments d’espanyol i de català van molt més enllà dels continguts d’una LV1 a França. Segueixen programes oficials espanyols i són impartits per professors espanyols amb titulació espanyola, la qual cosa permet als nostres estudiants un millor domini de la llengua i la validació dels seus estudis en el sistema espanyol. D’altra banda, harmonitzem la metodologia, les pràctiques i els continguts amb els professors de Lettres. Tant l’espanyol com el català presenten també opcions suplementàries al Bac.

L’ensenyament d’Història i Geografia espanyola

Una programació d’història d’Espanya és impartida per professors espanyols, en llengua espanyola, a un ritme de:

 • 1h setmanal a 2nde
 • 1h30 setmanal a 1ère
 • 1h setmanal a Terminale

L’ensenyament d’aquesta assignatura completa el recorregut dels ensenyaments al collège i permet als nostres alumnes validar els seus estudis en el sistema espanyol.

Espanyol LV i Català LV

Conscients de la dificultat d’alguns alumnes no castellanoparlants d’adaptar-se al nivell de llengua i als requisits dels continguts de les programacions oficials de llengua i literatura en castellà i en català a l’escola secundària, existeix una possibilitat alternativa en l’estudi de l’espanyol i del català a 1ère i Terminale:

 • Espagnol Langue Vivante: preparació per al batxillerat (LV1, LV2 o LV3) segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER, 3h a la setmana.
 • Espagnol Langue Vivante Avancée: preparació per al batxillerat (LV1, LV2 o LV3) segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER, 3 hores setmanals i preparació per als exàmens oficials d’espanyol (DELE, nivell B2-C1).
 • Catalan Langue Vivante: preparació per al Bac (LV2 o LV3) segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER, 2 hores a la setmana.

 

Aquesta elecció implica abandonar definitivament la validació dels estudis i l’obtenció del Títol de Batxillerat i la impossibilitat de sol·licitar el “Certificat d’equivalència del nivell C de Català”, essencial per a la vida professional a Catalunya.

Derogació de Català: es pot sol·licitar una exempció en casos molt específics en què les famílies només haurien de residir a Barcelona durant un o dos anys. Els pares han de fer la sol·licitud de derogació per escrit i alliberar l’escola de l’obligació d’emetre un certificat de validació d’estudis per incorporar-se al sistema educatiu espanyol.

Accés a universitats espanyoles

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), votada el desembre de 2013, estableix que els alumnes dels països de la Unió Europea així com dels centres estrangers a Espanya, independentment de la seva nacionalitat, poden accedir a les universitats espanyoles si estan en possessió del títol requerit per accedir a les universitats del país del sistema escolar seguit. Els nostres estudiants estan exempts de fer les proves de la “fase general de la selectivitat” si han obtingut el diplôme de baccalauréat. Tenen l’oportunitat de presentar temes relacionats amb els estudis superiors que volen seguir per tenir punts addicionals que completin la seva nota d’accés. La nota final els permetrà l’admissió a determinades universitats.

 

« PCE, Pruebas de competencias específicas »

Per tal de preparar millor els nostres alumnes als estudis superiors espanyols, el Liceu Francès de Barcelona ofereix la preparació de diverses disciplines per a la “fase específica” de la “Selectivitat” segons les modalitats següents:

 • 2 hores setmanals per a cada disciplina.
 • ensenyaments impartits en castellà per professors del LFB o per altres professionals externs
 • ensenyaments incorporats a l’horari dels alumnes, de dilluns al matí a divendres a la tarda.
 • alguns d’aquests ensenyaments comencen a 1ère i d’altres a Terminale.
 • Aquests ensenyaments també poden ser una manera interessant d’avançar en l’estudi i la pràctica de la llengua espanyola per als alumnes que no parlen espanyol i que potser no consideren estudiar a Espanya després del Bac.

 

(per obtenir més informació, vegeu Orientation)