Imprimer cette page

Procés de pre-inscripció

PROTOCOL D’INSCRIPCIÓ i NORMES FINANCERES
Només primera inscripció

Les formalitats d’inscripció han de ser complides pel o pels responsables legals de l’alumne esmentat al formulari previst per a aquest efecte. La inscripció de l’alumne no serà efectiva fins després de la confirmació definitiva degudament notificada pel Lycée français de Barcelone. L'adjudicació a un nivell o divisió concrets és decisió de la direcció, en el marc dels procediments d'orientació reglamentaris aplicats pel centre.

La sol·licitud d'admissió al Lycée français de Barcelone implica el respecte als principis vigents en els centres docents francesos a l'estranger, ja siguin de tipus pedagògic, lingüístic o cultural. En l'àmbit pedagògic, les instruccions oficials derivades de la legislació francesa o de l’acord bilateral prevaldran sobre qualsevol altra.

La inscripció implica l’adhesió al reglament intern i a les normes financeres per part de l’alumne i del seu representant legal.

L'admissió al Lycée français de Barcelone està subjecta al pagament de les quotes de la primera inscripció i a la liquidació de les taxes de matrícula en les dates indicades a les factures.

Després de la confirmació definitiva de la seva inscripció, haureu de pagar 1.000 € per una inscripció a preescolar, primària o secundària, i 420 euros per al segon cicle d’institut o per a alumnes procedents de l’Ecole Ferdinand de Lesseps. Aquesta quantitat no és reemborsable. Les formes de pagament s'especificaran en el moment oportú. L’impagament d'aquesta suma cancel·la la sol·licitud d’inscripció. Per una altra banda, si l'alumne no és present al LFB el dia 1 d'octubre, data límit d'entrada, pot perdre la plaça en cas de que existeixi una llista d'espera.

La informació sobre els alumnes i les famílies s'integren al fitxer informàtic d’alumnes del Lycée français de Barcelone. Aquestes dades són tractades d'acord amb els convenis, directrius i reglaments de la Unió Europea i de la Llei Orgànica 15/1999, aplicables al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. En una perspectiva d'avaluació, orientació o adjudicació, el centre té dret a comunicar a les autoritats educatives qualsevol document relacionat amb l'educació de l'alumne. Qualsevol sol·licitud d'accés o rectificació es pot enviar per correu al Lycée français de Barcelone.

Tornar