Imprimer cette page

Presentació del LFB

Qui millor que els pares i exalumnes per presentar el Lycée français de Barcelone?

"El Lycée no només és una escola molt gran: abans de tot, és una gran escola!" afirma la Sra. Christa Montagut. 4 pares, 3 d’ells antics alumnes, ens expliquen què els ha aportat el Lycée i les raons per les quals van confiar al Lycée l’educació dels seus fills. Els conceptes que els vénen al cap: capacitat analítica i de raonament, multiculturalitat, multilingüisme, amplitud de mires, equilibri... i moltes més que es descobriran al llarg d’aquest vídeo curt.


 

Notícies

Les notícies del Liceu es troben en la versió francesa de la pàgina web, redactades en l'idioma relacionat amb l'esdeveniment il·lustrat. La pàgina en català ofereix una presentació del Liceu i l'accés a les altres pagines de la web.


Història

El Lycée français, en el seu format actual de centre escolar, es va establir a Barcelona el 1924. Ha format doncs, fins ara, a més de tres generacions d’alumnes, de manera satisfactòria, si hem de jutjar per les diferents funcions exercides pels seus exalumnes a la ciutat.
El seu paper fou especialment important -i apreciat- durant la guerra civil espanyola i també després, a la postguerra.

Avui dia, a l’Espanya democràtica, el centre té per objectiu contribuir a l’enfortiment dels vincles culturals entre Espanya i França, a través del contacte quotidià d’alumnes de diferent origen però formats pels mateixos mestres i que han adquirit els mateixos coneixements.
Així doncs, el Lycée compta amb les seves pròpies tradicions, amb la preocupació constant de modernitzar-se per assegurar als seus alumnes la millor entrada a l’Europa del tercer mil·lenni.

 

Organització

El Lycée està gestionat directament per l’Agència per a l’Ensenyament Francès a l’Estranger (A.E.F.E.) que assegura el servei d’educació pública per als nens francesos, contribueix a fomentar la llengua i la cultura franceses acollint alumnes estrangers, participa en el reforç de les relacions de cooperació entre els sistemes educatius francesos i estrangers, i ajuda les famílies mitjançant beques per als nens francesos. La seva gestió està assegurada en funció de les normes comptables franceses per un funcionari públic francès, essent el seu pressupost aprovat per l’A.E.F.E. i els seus comptes financers estan sotmesos al control del Tribunal de Comptes.
L’educació impartida pel centre està homologada pel Ministeri d’Educació Nacional francès, i va des de l’educació infantil (preescolar) fins al Batxillerat, de conformitat amb el sistema educatiu francès.
Però el Lycée, igualment reconegut i autoritzat pel Govern espanyol, integra programes complementaris previstos per l’acord cultural francoespanyol en Llengua i Literatura, així com en Història-Geografia ("Ciències Socials"). A això s’hi afegeix un ensenyament obligatori del català en compliment de les decisions del govern autònom local, competent en matèria d’educació.

Els acords culturals preveuen l’equivalència entre els estudis cursats al Lycée français de Barcelone i els del sistema espanyol en tots els nivells. 
El personal docent està en la seva majoria format per professors titulars del Ministeri d’Educació Nacional francès destinats al centre, tret pel que fa als ensenyaments específics impartits per mestres locals per tal de permetre un millor domini dels idiomes pels alumnes.

 

Objectius

El projecte de centre del Lycée français de Barcelone es basa en objectius comuns, fonamentats en valors compartits dins d’una societat democràtica (respecte pel proïsme, autonomia, responsabilitat, confiança, integració de les diferències, laïcisme, solidaritat, equitat, tolerància...) i té per objectiu últim apoderar l’alumne pel que fa a:

  • La seva instrucció i la seva educació
  • L’elaboració del seu projecte personal i professional
  • La seva inserció social al si d’una societat europea

 Per als pares, els alumnes i els membres del personal, prendre la decisió de pertànyer a la comunitat del Lycée français de Barcelone suposa gaudir de tota la riquesa associada a la multiculturalitat, però alhora acceptant-ne les regles i restriccions.